Vanliga frågor

Vilken slags fastigheter är Veimart avsedd för?

För småhus, radhus och lägenheter i höghus med egen vattenmätare samt för affärsfastigheter. För att upptäcka mycket små droppande läckage krävs några timmar varje dygn då vatten inte används.

Vad är det för nytta med Borta-läget?

I Borta-läget tvingas magnetventilen till stängt läge och kan inte öppnas om till exempel en rörkoppling plötsligt ger efter. Därmed förhindras helt en vattenskada som ur systemets synvinkel ser ut som normal vattenförbrukning. Om det har skett ett vattenläckage under Borta-läget kräver systemet kvittering innan man får vatten!

Vilket ändamål har man tänkt att inställningen av maximitid är till för?

Många vattenskador har fått sin början av att en kran/dusch av någon anledning har lämnats på. Veimart stänger huvudvattenledningen om tiden för kontinuerligt vattenflöde överskrider den tid som ställts in i styrenheten. Samtidigt blir man mera sparsam med vattnet t.ex. vid duschning när man är medveten om maximitiden. När man stänger kranen börjar alltid mätningen av vattnets flödestid på nytt.

Vad betyder tilläggstiden på styrenheten?

Om du i undantagsfall behöver vatten kontinuerligt under en längre tid än den maximitid som har ställts med den mittersta knappen kan du ställa önskad tilläggstid med knappen för tilläggstid. Du kan ställa 1–4 timmars tilläggstid som räknas efter den inställda maximitiden. Du kan till exempel lämna vattenspridaren på under natten och sova själv. Veimart stänger huvudventilen när maximiflödestiden + tilläggstiden har löpt ut.

Kan jag själv av misstag orsaka att vattenfelsbrytaren löser ut och vattnet stängs av?

Om en kran hålls öppen med mycket litet flöde under så lång tid att expansionskärlet i Veimart töms kommer systemet att tolka det som ett läckage och låter inte magnetventilen öppna utan kvittering i styrsystemet. I den senaste Veimart VM-10 programversionen (från och med 2.0) aktiveras läckagevaktfunktionen med 10 minuters fördröjning från det att Veimart inte längre känner någon vattenförbrukning. Då kan man använda mycket små mängder vatten till exempel vid tandborstning.
Den nyaste styrenheten känns igen på Test-knappen på panelen.

I programversion 1.0 (styrenheten har en startfördröjningsknapp) kan man ställa en startfördröjning, en tid då läckagevaktsfunktionen inte är aktiv (under förutsättning att kranen först har varit öppen). Vi rekommenderar att man använder till exempel 8 minuters startfördröjning för att undvika onödiga kvitteringar.

Varför kräver Veimart kvittering trots att inget läckage finns?

Man måste vara mycket noggrann med luftning av rörsystemet vid ibruktagningen. Luften måste släppas ut ur alla vattenuttag. Det är lätt att glömma att lufta till exempel vattenutkastaren.
I halvfärdiga hus kan det också finnas luft i sådana delar av rörsystemet som är pluggade.

En luftficka som blivit kvar i rörledningarna orsakar motflöde i rören när en kran öppnas bara litet, då är det inte säkert att Veimart med tillräcklig säkerhet kan detektera att kranen öppnats.

Får vem som helst montera Veimart?

När det gäller elinstallationen kan vem som helst utföra installationen eftersom apparaten fungerar med hjälp av ett nätaggregat (24 V DC) som sätts i ett vägguttag. Alla anslutningar sker med kontaktdon. För rörarbetet bör man anlita en yrkesman!

Får man inget annat larm om droppande läckage än att vattnet stängs av?

Veimart har ingen annan möjlighet att signalera droppande läckage. Användaren måste då kvittera med knappen på styrenheten så att vattnet kopplas på igen.

Hur hittar man ett läckage bäst?

Först bör man kontrollera toalettstolarna. Om bottenventilen läcker kan toalettstolens behållare fyllas på med ett litet konstant flöde. Lägg toalettpapper på stolens vägg, ett eventuellt läckage visar sig genom att den blöts efter en stund. Typiska läckande ställen är slanganslutningar till tvättmaskin, läckande kranar och gamla rörsystem i allmänhet. Även vattenledningsnätets övertrycksventil kan läcka. Om det finns en manometer installerad i vattenledningsnätet kan man också konstatera ett eventuellt läckage genom att följa den. Stäng huvudventilen och se om trycket eventuellt sjunker (man får naturligtvis inte använda vatten då).

Vad händer vid ett elavbrott?

Veimart fungerar också under ett elavbrott eftersom den håller magnetventilen stängd om strömmen är borta. Om man behöver vatten under tiden för ett strömavbrott måste man vrida förbikopplingsventilen till öppet läge. I öppet läge är ventilens manuella handtag i ventilhusets riktning. Kom ihåg att vrida tillbaka det efter elavbrottet så att läckagevaktsfunktionen återställs.

Är produkten inhemsk?

Veimart är en finländsk innovation som har fått patent samt beviljats rätt att använda Nyckelflaggan-symbolen som ett tecken på finländskt arbete.

Behåller Veimart sina inställningar om det blir strömavbrott?

Ja, det gör den.

Hur är servicen ordnad?

Alla elanslutningar är med kontaktdon så att felaktiga delar lätt kan bytas. Serviceåtgärder kan utföras av närmaste VVS-företag.

Kan man låta bli att montera isoleringskåpan om den inte får plats?

Isoleringskåpan har två funktioner. Den är skydd i transportförpackningen och isolering mot kondens av kallt vatten. Isoleringskåpan är inte helt nödvändig utan man kan låta bli att montera den vid behov om den inte får plats på monteringsplatsen.

Kan Veimart monteras i vilket läge som helst?

Veimart kan fritt monteras i vilket läge som helst.

Kan Veimart tolka övertrycksventilens funktion som läckage och stänga av vattnet?

En övertrycksventil släpper ut övertryck som uppstår på grund av vattnets värmeutvidgning. Om övertrycksventilen är trasig (läcker), kan ett litet påfyllnadsflöde medföra att läckagevaktens expansionskärl töms (indikation på droppande läckage) så att Veimart kräver en kvittering. Reparera övertrycksventilen så försvinner problemet.

På vilken sida av tryckreduceringsventilen bör Veimart monteras?

Veimart bör monteras direkt efter vattenmätaren, före tryckreduceringsventilen. Ju lägre trycket är i nätet, desto mindre vattenvolym blir det i Veimarts membranexpansionskärl och desto lättare går apparaten i ett läckageindikeringsläge som kräver kvittering. Det bör vara minst 3,5 bars tryck i nätet för att apparaten ska fungera felfritt.

Kan Veimart användas i lösningar med egen brunn (tillsammans med hydrofor)?

Det går bra, men man ska kontrollera att det lägsta trycket eller trycket då pumpen startar är tillräckligt högt (minst cirka 3,5 bar). Om trycket är för lågt kan Veimart stänga av vattnet alltför känsligt beroende på för litet arbetsområde för membranexpansionskärlet.